Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Játékszabályzat

New York Uniform Facebook nyereményjáték-szabályzat

NYEREMÉNYJÁTÉK – JÁTÉKSZABÁLYZAT 

Hivatalos játék- és adatkezelési szabályzat
10.000 követős Facebook nyereményjáték
2024. 04. 26. – 05.03.

1. A nyereményjáték szervezője

A Facebook NYEREMÉNYJÁTÉK (a továbbiakban: Nyereményjáték vagy Játék) szervezője a New York Dental Kft. (székhely:1135 Budapest, Frangepán u. 66/B.., cégjegyzékszám: 01-09-364418, a továbbiakban: Szervező vagy Adatkezelő).

A Játék lebonyolításában, illetve annak végrehajtásában közreműködő ügynökségként eljár a Pozitivo Digital Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1135 Budapest, Szent László út 28-30.; cégjegyzékszám: 01-09-731103, a továbbiakban: Ügynökség vagy Adatfeldolgozó).

2. A nyeremény

Nyereményjáték keretében az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra a résztvevők között:
2 darab 20.000 forint értékű ajándékutalvány, mely a New York Uniform üzleteiben és webshopjában használható fel 2024.06.30-ig.

 

3. A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték 2024. április 26. napján 8.00 órakor indul és 2024. május 1-jén 23.59 óráig tart.
A nyeremény sorsolására 2024. május 2. napján, a Nyereményjáték lezárását követően számítógép segítségével kerül sor.

 

4. A Nyereményjáték menete

A Facebook közösségi oldalon regisztrált felhasználó a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/newyorkuniform.hu/) a Nyereményjáték bejegyzésnél találja meg a Nyereményjáték felhívását, ahol a játékban való részvétel feltétele, hogy kommentben válaszoljon a posztban feltett kérdésre.

A Szervező a nyeremény nyerteseinek nevét az adott Facebook poszt hozzászólásában teszi közzé a sorsolástól számított 1 munkanapon belül.

A nyertes ezt követően Facebook üzenetben köteles felkeresni a Szervezőt, és ebben az üzenetben meg kell adnia a teljes nevét, az e-mail címét és a telefonszámát. Amennyiben a nyertes a megkeresésre nem reagál 2024. május 10-én 10:00 óráig, úgy a nyereményétől elesik.

A Szervező a Nyereményjáték során összesen 2 nyertest, és szükség esetén 1 tartalék nyertest sorsol ki. A tartalék nyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha az eredetileg nyertesként kisorsolt játékos nem felel meg a jelen játékszabályzatban foglaltaknak, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolás után a nyertes a Facebook hozzászólás formájában történő értesítésre Facebook üzenet formájában 2024. május 10-én 10:00 óráig nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel.

A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására 2024. május 30-ig sor kerüljön. A nyeremény online, e-mailen keresztül kerül átadásra, megküldésre.

Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen játékszabályzatban meghatározott nyereményt másik nyereménnyel helyettesítsen a jelen játékszabályzatban meghatározottal azonos, vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki (akinek a Pályázata) nem felel meg a jelen játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

 

5. A részvétel és a nyeremény átvételének feltételei

A Nyereményjátékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes. A játékban csak azon valós Facebook profillal rendelkező, nagykorú természetes személyek vehetnek részt, akik a New York Uniform Facebook oldalán (https://www.facebook.com/newyorkuniform.hu/) a Nyereményjáték posztja alatt kommentben megírják a választ a feltett kérdésre. Egy Facebook profillal csak egy érvényes pályázat indítható, így azoknál a játékosoknál, akik többször játszanak ugyanazon profillal, csak az időben első pályázat vesz részt a sorsolásban.

Jelen játékszabályzat elfogadásával a játékos tudomásul veszi, hogy a játékban csak 18. életévét betöltött személy vehet részt.

A játékban nem vehetnek részt a Szervező és az Ügynökségek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

A Szervező kizárja a felelősségét bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett vagy elkésett Pályázatért.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

 

6. Személyes adatok kezelése

A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező és az Ügynökség adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező és az Ügynökségek a Játék lebonyolításához – és annak idejére – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül kezeljék.

Az adatkezelő a New York Dental Kft., aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az adatkezelés célja a Nyereményjáték lebonyolítása és a nyeremény átadása. Az adatkezelés jogalapja a játékban résztvevők hozzájárulása, mely bármikor visszavonható, azonban az nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését, valamint helyesbítését a nyilvántartásból bármikor írásban, indoklás nélkül kérheti.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

- amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen játékszabályzatban megjelölt adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint

- amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

A Szervező, illetve az Ügynökségek kötelezettséget vállalnak, hogy a Játékos személyes adatait nem adják ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

Szervező és az Ügynökségek kijelentik, hogy a Játékos személyes adataihoz csak az Adatkezelő és alkalmazottai, alvállalkozói, megbízottjai és az Adatfeldolgozó férhet hozzá, akik az Adatkezelővel azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek.

Szervező a játékban résztvevők adatait csak a szükséges időtartamig, a játék lezárultát követő 90 napig tárolja.

A Játékos hozzájárul ahhoz, hogy neve a játék folyamán a Szervező hivatalos Facebook-oldalán megjelenjen, továbbá ahhoz, hogy amennyiben jelen Nyereményjáték során nyer, Szervező a nyeremény átadása érdekében azonosítsa.

Szervező kijelenti, hogy a játékban résztvevők adatait célhoz kötötten, kizárólag jelen nyereménysorsolás keretében – a játékosok azonosításához, illetőleg a nyeremények átadásához – használja fel, azt semmiféle egyéb – például promóciós, információs, vagy marketing – célra nem használja fel.

 

7. Adatvédelem

A Nyereményjáték során a Szervező birtokába került személyes adatok kezelése bizalmas, azokat Szervező harmadik személyek részére nem továbbítja. Az adatok kezelése megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt rendelkezéseknek. Szervező a Nyereményjáték során megadott adatokat célhoz kötötten, jelen szabályzatban meghatározott határidőig, kizárólag jelen Nyereményjáték keretében használja fel.

Az adatvédelemmel kapcsolatos bármilyen további kérdéssel az alábbi címen fordulhatnak kollégáinkhoz: 1087 Budapest, Kerepesi út 15.

Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest, Postafiók: 9. 
Telefon: +36 -1-391-1400, +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838 
Fax: +36-1-391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

8. Egyéb rendelkezések

Szervező fenntartja magának a változtatás jogát a jelen Nyereményjáték vonatkozásában.

A Nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítésére. A Promóció szervezésében résztvevő cégek, valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A Nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook felhasználók magatartásáért a Szervező semmilyen formában nem felel. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálja.

A Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A Nyereményjáték nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban, nem a Facebook, hanem a Szervező adatbázisába kerülnek, és a jelen játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

Budapest, 2024. április 25.
 

New York Dental Kft.
Szervező

Keresés